RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA PACJENTA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cicha Maria, NZOZ ARS-MED Centrum Usług Pielęgniarskio-Lekarskich z siedzibą w Zduńskiej Woli, NIP 829-117-70-54,

 2. Kontakt dostępny pod nr telefonu 723113555 oraz e-mail cicha.arsmed@gmail.com

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach zdrowotnych, profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego,

 4. Prawo do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz zakres w jakim są one zbierane wynika z ustawy z dnia 06 listopada 2008 o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2012 poz. 159) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581),

 5. Pani/Pana dane osobowe przekazywane są do Narodowego Funduszu Zdrowia i innych placówek medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ustalonym prawem zakresie, do uprawnionych na podstawie prawa innych organów publicznych i podmiotów prawnych oraz do podmiotów zabezpieczających zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego.

 6. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane są w celu wskazanym w pkt. 3 przez okres, o którym mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2012 poz. 159).

 8. W okresie przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynikającym z przepisów nie ma Pani/Pan prawa do zażądania zaprzestania ich przetwarzania ani prawa do bycia zapomnianym.

 9. W granicach przepisów prawa Pani/Pan ma prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do zmiany oraz sprostowania swoich danych osobowych w zakresie, w którym Pani/Pan je podał.

 10. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego ustanowionego zgodnie z przepisami prawa na terenie Polski, na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pan dane osobowe są przetwarzanie niezgodne z rozporządzeniem.

 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z ustawy z dnia 06 listopada 2008 o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2012 poz. 159) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581), brak ich podania uniemożliwia zrealizowanie świadczenia zdrowotnego.