Pielęgniarka opieki długoterminowej

nfzzdr

             Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej w domu są przeznaczone dla chorych przewlekle w miejscu ich zamieszkania, chorych którzy nie wymagają umieszczenia w szpitalu, a których stan zdrowia oceniony w/g skali Barthel wynosi 40 i mniej punktów. Podstawą do udzielania świadczeń jest złożenie w NZOZ ARS-MED Centrum Usług Pielęgniarsko-Lekarskich następujących dokumentów:

1) Skierowanie do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową.

2) Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do objęcia/objętego pielęgniarską opieką długoterminową domową – tj: karta oceny w/g skali  Barthel.

3) Dokument potwierdzający prawo do świadczeń z ubezpieczenia w  Narodowym Funduszu Zdrowia.

Uwaga: Dokumenty uprawniające do świadczeń wypełnia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz rodzinny/POZ, lekarz poradni specjalistycznej lub lekarz z oddziału szpitalnego) oraz pielęgniarka ubezpieczenia zdrowotnego lub pielęgniarka opieki długoterminowej domowej.

Świadczenia pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej obejmują 4 wizyty pielęgniarskie w okresie tygodnia.  Pielęgniarka w trakcie wizyt wykonuje zalecenia lekarza kierującego oraz czynności pielęgnacyjne i pielęgniarskie  w/g  ustalonego planu opieki.